מכרז פומבי לטיפול ומיגור מפגעי מחלת הלישמניה | מספר 4/2019

מועצה מקומית מגדל (להלן: "המועצה" או "המשכירה") מזמינה בזאת מציעים העומדים בכל תנאי הסף, המפורטים להלן, להגיש הצעות מחיר לביצוע עבודה לטיפול ומיגור מפגעי מחלת הלשמניה בהתאם למפרט העבודות ומסמכי המכרז.
עבור לתוכן העמוד