logo
עמוד הבית
אודותינו
שרותי המועצה
תיירות
ביטחון
שרותי דת
תרבות ופנאי
משוב
שרותי דת
   פרוטוקול מליאה 7-2015 

פרוטוקול מליאת המועצה מס' 7/2015

 

בישיבת מליאת המועצה אשר התקיימה ביום שני ה' תמוז תשע"ה 22.6.2015

בשעה 19:30 בלשכת ראש המועצה.

השתתפו: מר ישראל אמרוסי- ראש המועצה, מר שלמה אוביצקי- סגן ומ"מ ראש המועצה,

               מר יוסף ג'ינו- סגן ראש המועצה, מר משה עוקבי- חבר המועצה,

               מר יאיר חורי- חבר המועצה, מר נתנאל אלפסי- חבר המועצה,

לא השתתף: מר נהוראי אליה- חבר מועצה.

נוכחים:     מר יחיאל עובדיה- מזכיר/גזבר, עו"ד אייל פרח- היועמ"ש למועצה,

               הגב' איריס שחף- מבקרת פנים, תושבי המקום.

על סדר היום:

1.א) אישור פרוטוקול מליאת המועצה מס' 5/2015 מיום 13.5.15 כ"ד אייר תשע"ה.

   ב) אישור פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין מס' 6/2015 מיום 13.5.15 כ"ד אייר.

2.  אישור דו"ח רבעוני 1-3/2015,המצ"ב.

3. אישור צו הארנונה לשנת 2016, המצ"ב.

4. הגדלת תב"ר מס' 542-פיתוח מקטע החוף בסך 59,472 ₪ ולהעמידו ע"ס 21,891,472 ₪

    עפ"י אישור כספי מהחמ"ת.

5. מינויה של  הגב' הילה הוכפלד כדירקטורית לתאגיד מי רקת טבריה- מטעם מועצת מגדל,

    מצ"ב מכתב התאגיד מיום 3.6.15 אודות אי מינוי חבר מועצה לתפקיד דירקטור.

6. אישור הרכב הועדות, כמפורט להלן:-

    ועדת מכרזים: יאיר חורי- יו"ר, שלמה אוביצקי-חבר, עו"ד אייל פרח/עו"ד בז'רנו-היועמ"ש,

                         יחיאל עובדיה-מזכיר/גזבר,  אנה ברודסקי-מהנדסת,

                         אחד מחברי האופוזיציה----------------. 

   ועדה לאיכות הסביבה: שלמה אוביצקי- יו"ר,משה עוקבי-חבר,נהוראי אליה-חבר,

                        יאיר חורי-חבר,פנחס ברלס-חבר,אנה ברודסקי-חברה,אריה עוקבי-חבר.

   ועדת תכנון ופיתוח:  יאיר חורי-יו"ר, שלמה אוביצקי-חבר, יחיאל עובדיה-מזכיר/גזבר,

                       גלעד דיאמנט-חבר,אנה ברודסקי-חברה,ישראל ממליה-חבר,

                       אחד מחברי האופוזיציה-----------------.

  ועדת ביקורת: נתנאל אלפסי-יו"ר,  נהוראי אליה-חבר, משה עוקבי-חבר,

                       איריס שחף- מבקרת פנים של הרשות.                                

7.  אישור פתיחת תב"ר חדש מס' 629 לעבודות פיתוח ע"ס 180,000 ₪,מקרן הפיתוח,

     למימון עבודות פיתוח בהתאם לנספח המצ"ב.

8.  אישור פתיחת תב"ר חדש מס' 630-בטיחות בדרכים לשנת 2015,ע"ס כולל 9,444 ₪ ,

    מקורות מימון: הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים 90%   בסך 8,500 ₪

                         השתת' הרשות מקרן הפיתוח 10%          בסך 944   

                                                                        סה"כ           9,444 ₪ .

9. הצעת התקשרות מעו"ד עמית שוימר שהועברה אלינו באמצעות חברת הגבייה מ.ג.ע.ר-

      לטיפול בתביעות משפטיות כנגד החייבים.

10. מצ"ב לידיעתכם פרוטוקולים: מועדת הנחות מס' 1/2015 מיום 10.6.15

                                            ומועדת מחיקות מס' 1/2015 מיום 10.6.15.

11. אישור הסכם הקצאת מקרקעין של עמותת "מגדל חסד", המצ"ב.

12. דיון בנושא תאורת רחובות, עפ"י בקשת חבר המועצה מר עוקבי משה. 

13. מצ"ב מכתב חברי המליאה מיום 14.6.15 אודות חשב מלווה.

 

                                                                                                      המשך...

המשך לפרוטוקול מליאת המועצה מס' 7/2015

 

 

הקדמה:ראש המועצה פתח את הישיבה בקריאת פרקי תהילים.

 

החלטות:

סעיף מס' 1: אישור פרוטוקולים

הוחלט לאשר ברוב קולות פרוטוקול מליאת המועצה מס' 5/2015 מיום 13.5.15

ופרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין מס' 6/2015 מיום 13.5.15,

בעד הצביעו: ישראל אמרוסי,שלמה אוביצקי,יוסי ג'ינו,יאיר חורי.

נגד הצביעו:  נתנאל אלפסי, משה עוקבי.

 

סעיף מס' 2: דו"ח רבעוני

הוחלט לאשר ברוב קולות את הדו"ח הרבעוני 1-3/2015

בעד הצביעו: ישראל אמרוסי, שלמה אוביצקי, יוסי ג'ינו, יאיר חורי,נתנאל אלפסי.

נגד הצביע: משה עוקבי.

 

סעיף מס' 3: צו הארנונה

אישור צו הארנונה לשנת 2016,נדחה לישיבה הבאה.

 

סעיף מס' 4: תב"ר 542 פיתוח מקטע חוף

הוחלט לאשר ברוב קולות הגדלת תב"ר מס' 542- פיתוח מקטע חוף,בסך של 59,472 ₪ ולהעמידו ע"ס 21,891,472 ₪, וזאת עפ"י אישור כספי שהתקבל מהחמ"ת.

בעד הצביעו: ישראל אמרוסי,שלמה אוביצקי,יוסי ג'ינו, יאיר חורי, נתנאל אלפסי.

נגד הצביע: משה עוקבי.

 

סעיף מס' 5: מינוי דירקטור לתאגיד

הורד מסדר היום.

 

סעיף מס' 6: הרכב ועדות

הוחלט לאשר ברוב קולות את הרכב הועדות,כדלהלן:

ועדת מכרזים: יאיר חורי- יו"ר, שלמה אוביצקי-חבר, עו"ד אייל פרח/עו"ד בז'רנו-היועמ"ש,

יחיאל עובדיה-מזכיר/גזבר,  אנה ברודסקי-מהנדסת, נהוראי אליה-חבר.

משקיפי ציבור: יחיה מנחם, עוקבי אריה.

ועדה לאיכות הסביבה: שלמה אוביצקי- יו"ר, משה עוקבי-חבר, נהוראי אליה-חבר,

                        יאיר חורי-חבר,פנחס ברלס-חבר,אנה ברודסקי-מהנדסת, אריה עוקבי-חבר.

ועדת תכנון ופיתוח:  יאיר חורי-יו"ר, שלמה אוביצקי-חבר, יחיאל עובדיה-מזכיר/גזבר,

                       גלעד דיאמנט-חבר,אנה ברודסקי-מהנדסת,ישראל ממליה-חבר, נתנאל אלפסי.                     

ועדת ביקורת: נתנאל אלפסי-יו"ר,  נהוראי אליה-חבר, משה עוקבי-חבר,

                       איריס שחף- מבקרת פנים של הרשות.

בעד הצביעו: ישראל אמרוסי, שלמה אוביצקי, יוסי ג'ינו, יאיר חורי, נתנאל אלפסי.

נגד הצביע:  משה עוקבי, מבקש לפזר את המועצה.

 

                                                                                                             המשך...

 

                               המשך לפרוטוקול מליאת המועצה מס' 7/2015

 

סעיף מס' 7: פתיחת תב"ר 629 עבודות פיתוח

הוחלט לאשר ברוב קולות פתיחת תב"ר חדש מס' 629 -עבודות פיתוח בסך 190,000 ₪,

מקרן הפיתוח של המועצה, לצורך ביצוע עבודות פיתוח בהתאם לנספח המצ"ב.

בעד הצביעו: ישראל אמרוסי,שלמה אוביצקי,יוסי ג'ינו,יאיר חורי.

נגד הצביעו:  משה עוקבי, נתנאל אלפסי.

-נתנאל אלפסי- נימק את התנגדותו וטען כי "תוספת אישור תקציב לרח' האירוסים

 מכיוון שבאישורים הקודמים שאישרנו ברחוב הזה התבצעו עבודות עפ"י הוראת ראש המועצה

 ללא החלטות מליאת המועצה בכפליים וכן בתאורה שנעשתה במקום מעבר לתקציב שאושר

 ומעבר לחריגה שבוצעה בפועל,נעשו עבודות בהיקף של 20,000 ₪ ללא אישור ועדת פיתוח

 וללא אישור המועצה,מכיוון שבשני המקרים האלו ראש המועצה מועד לחריגות ברחוב הנ"ל,

 יש חשש כבד מחריגות נוספות, ולכן אנו מבקשים לפני כל החלטה ואישור לקבל

 מפה מצבית, האם העבודות נעשו בהתאם למדידות המאושרות והחוקיות,

 ולאחר שימציאו בפנינו את האומדנים, יובאו בפנינו לאישור".

-יוסי גינו- "בהתייחס לדבריו של נתנאל אלפסי, העבודות שמתבצעות בתחום היישוב וברחוב

<

קרא עוד אודות מגדל  
דפים נוספים מקטגוריה זו
פרוטוקול מליאה 7-2015
פרוטוקול מליאה 6-2015
פרוטוקול מליאה 5-2015
פרוטוקול מליאה 4-2015
פרוטוקול מליאה 3-2015 - תקציב
פרוטוקול מליאת 2-2015
פרוטוקול ינואר 2015
פרוטוקול 11-2014
פרוטוקול 10-2014
פרוטוקול 9-2014
פרוטוקול 8-2014
פרוטוקול 7-2014
פרוטוקול 6-2014
פרוטוקול 5-2014
פרוטוקול 4-2014
פרוטוקול 3-2014
פרוטוקול 2-2014
פרוטוקול 1-2014
פרוטוקול 10-2013
פרוטוקול 09-2013
פרוטוקול 08-2013
פרוטוקול 07-2013
פרוטוקול 06-2013
פרוטוקול 05-2013
פרוטוקול 04-2013
פרוטוקול 03-2013
פרוטוקול 02-2013
פרוטוקול 01-2013
פרוטוקול 13-2012
פרוטוקול 12/2012
פרוטוקול 11/2012
פרוטוקול 10/2012
פרוטוקול 09/2012
פרוטוקול 08/2012
פרוטוקול 07/2012
פרוטוקול 06/2012
פרוטוקול 05/2012
פרוטוקול 04/2012
פרוטוקול 03/2012
פרוטוקול 02/2012
פרוטוקול 01/2012
פרוטוקול 11/2011
פרוטוקול 10/2011
פרוטוקול 09/2011
פרוטוקול 08/2011
פרוטוקול 07/2011
פרוטוקול 06/2011
פרוטוקול 05/2011
פרוטוקול 04/2011
פרוטוקול 03/2011
פרוטוקול 02/2011
פרוטקול 01/2011
פרוטוקול 13/10
פרוטוקול 12/10
פרוטוקול 11/10
פרוטוקול 10/10
פרוטוקול 09/10
פרוטוקול 08/10
פרוטוקול 07/10
פרוטוקול 06/10
פרוטוקול 05/10
פרוטוקול 04/10
פרוטוקול 03/10
פרוטוקול 02/10
פרוטוקול 01/10
פרוטוקול 16/09
פרוטוקול 15/09
פרוטוקול 14/09
פרוטוקול 13/09
פרוטוקול 12/09
פרוטוקול 11/09
פרוטוקול 10/09
פרוטוקול 09/09
פרוטוקול 08/09
פרוטוקול 07/09
פרוטוקול 06/09
פרוטוקול 05/09
פרוטוקול 04/09
פרוטוקול 03/09
פרוטוקול 02/09
פרוטוקול 01/09
דבר ראש המועצה יזכור צו ארנונה אלבום תמונות פרוטוקולי המועצה
מגדל ,מקומית ,מועצה ,מושבה מגדל ,
צימרים ליד הכינרת,צימרים בצפון ,יישוב קהילתי ,יישוב מגדל ,
אתר זה נבנה ע"י :
כינר מחשבים
מגדל ,יישוב דתי ,מועצה מקומית מגדל ,מגדל ,
מגדל ,המושבה ,מושבת ,מועצת מגדל ,